Financieel

Financiële middelen zijn nodig voor de huur van de sporthal, de consumpties voor de deelnemers, de vergoeding voor de professionele sportleider, de jaarlijkse dagtocht en bijzondere bijeenkomsten zoals Sinterklaas en Kerst, kerstattenties voor de vrijwilligers, aanschaf en onderhoud van apparatuur etc.

De Stichting hoopt de nodige financiële middelen te verkrijgen uit:

  1. giften en donaties.
  2. subsidies en sponsorbijdragen.
  3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen, legaten en schenkingen.
  4. bijdragen van deelnemers voor consumpties.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en deze ook op internet publiceren.

Hiernaast worden ook in de internetsite berichten en foto's geplaatst en worden er publicaties verzorgd in dag- en weekbladen, rekening houdend met de AVG.

 

Jaarverslag Sportinstuif 2020 en 2021
De afgelopen twee jaren stonden natuurlijk in het teken van Corona.
Vanaf eind februari 2020 tot begin 2022 was er jammer genoeg eigenlijk geen continuïteit in de Sportinstuif. De keren dat de Sportinstuif wél doorging was dat vaak met minder deelnemers.

Dit intensiever sporten met minder deelnemers leidde tot een wat andere opzet van de wekelijkse Sportinstuif.
In het najaar van 2021 zijn we begonnen sportverenigingen en andere instellingen te interesseren om met (een deel van) onze deelnemers een nieuwe sportieve activiteit uit te voeren op de zaterdagmorgen.
In 2022 zullen de eerste experimenten uitgevoerd worden met hockey en volleybal, waarna de evaluatie moet leren of we op deze weg verder gaan.
Wij willen op deze manier de aantrekkelijkheid van de instuif voor deelnemers groter maken en tevens onze naamsbekendheid en het draagvlak van de Sportinstuif in de gemeente Rheden vergroten. Hopelijk levert dat ook nieuwe vrijwilligers, nieuwe deelnemers en nieuwe bestuursleden op. Zo willen we het voortbestaan van onze Stichting ook na 40 jaar waarborgen.

De samenwerking met de gemeente Rheden en met het Sportbedrijf was voortreffelijk, mede dankzij de goede communicatie.

Tot slot een woord van dank aan allen die zich ingezet hebben voor onze Stichting. De tevreden en vrolijke gezichten van onze deelnemers motiveren ons en gelukkig velen met ons om door te gaan met dit dankbare werk.


HET JAAR 2021 NADER BESCHOUWD
Deelnemers
Eind 2021 hadden we 29 deelnemers; hiervan kwamen er acht uit de gemeente Brummen en 21 uit de gemeente Rheden (12 uit Laag Soeren (Elver) en negen uit Dieren).
Op een normale instuif komen er gemiddeld 20 deelnemers. De leeftijd varieert tussen de 17 en 81 jaar, maar het gemiddelde ligt op ongeveer 60 jaar! Dit vereist meer individuele begeleiding. Gelukkig kwamen er aan het begin van 2022 weer jongere deelnemers uit Brummen bij.

Begeleiders en Bestuur
Eind 2021 waren er 20 vrijwilligers/begeleiders verbonden aan de Sportinstuif; een afname van zes t.o.v. eind 2019. Gelukkig is onze sportleider nog steeds een vast element in onze bezetting.
Gemiddeld waren er op de zaterdag 10 vrijwilligers aanwezig.
De vijf bestuursleden zijn tevens vrijwilliger en hebben om de beurt supervisie in de zaal; zij zijn het aanspreekpunt bij bijzondere gebeurtenissen.

Instuif, activiteiten en materiaal
In 2021 zijn er veel zaterdagen door Corona uitgevallen. Ook de feestelijkheden rond Sint en Kerst konden geen doorgang vinden; gelukkig was het op 23 oktober wel mogelijk om ons jaarlijks uitstapje naar Midden Heuven te maken onder leiding van Peter Oversteegen. Onderstaande foto geeft hiervan een goed beeld.

 

Ook in 2021 werd er intensief gebruik gemaakt van onze trimapparaten.
Van de aanwezige deelnemers maken gemiddeld 17 leden gebruik van vooral de fietsen, maar ook de roeiapparaten; dit is 85%.
Het klaarzetten en opruimen van de trimapparaten en de verschillende sport- en spelattributen voordat de deelnemers komen en het opruimen na afloop hoort er natuurlijk bij. De deelnemers zijn even na 10.00 uur al op weg naar boven, naar de koffie, vast onderdeel van het sociale deel van de ochtend.

Toekomst
Vol vertrouwen kijken we uit naar 2022, ons jubileumjaar waarin we 40 jaar bestaan. We willen de Sportinstuif aantrekkelijker maken en meer bekendheid geven. En we gaan meer samenwerken met verenigingen en instellingen.
En ons feest wordt in september gevierd!!

Dieren, februari 2022

Albert Pirenc, voorzitter