December 2018

BELEIDSPLAN   SPORTINSTUIF   2018-2020

Uitgangspunten

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en zet zich in voor het nastreven van haar statutaire doelstellingen. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is opgericht op 9 september 1982 (notaris Mr. K.J.J. Meertens, Dieren) en de statuten zijn recent aangepast (notaris Mr. J.A. te Lindert, Doesburg).

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur en wordt ondersteund door een team van vrijwilligers. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun inspanningen.

Het bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een goed financieel beleid om de doelstellingen van de stichting uit te kunnen voeren. Andere taken van het bestuur staan genoemd in het stappenplan.

Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden gemeld op de website.

 

Visie en missie

De visie van de Stichting is dat gehandicapten in de gemeente Rheden en omstreken lichamelijk actief blijven en een sociaal netwerk kunnen onderhouden.

De missie van de Stichting is dat door het organiseren van de wekelijkse Instuif in sporthal Theothorne in Dieren en door het organiseren van sociale activiteiten de voorwaarden geschapen worden om de deelnemers actief te laten blijven.

 

Ambitie

De Stichting stelt zich ten doel mensen met een verstandelijke beperking meer te laten bewegen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat zij samen in een gezellige sfeer een sportieve activiteit beoefenen. De leeftijd van de deelnemers varieert tussen 10 en 80 jaar.
Dit doel wordt bereikt door het organiseren van:

 1. Een Sportinstuif op iedere zaterdagochtend,
 2. Sociale evenementen zoals Sint Nicolaas en de kerstvieringen,
 3. Sportieve evenementen zoals de Wandeling zonder Grenzen,
 4. Andere evenementen die bij de doelstelling passen.

  

De wekelijkse Sportinstuif

Onder deskundige leiding van een professionele sportleider en met (onmisbare) medewerking van vrijwilligers wordt gestart met een gezamenlijke muzikale warming up.

Vervolgens worden kleine groepjes van deelnemers gevormd die een op hun niveau en op hun voorkeuren afgestemd programma afwerken. Deelnemers kunnen ook individueel een activiteit beoefenen, vaak één op één begeleid door een vrijwilliger.

Hiernaast kunnen de deelnemers ook roeien, fietsen en lopen op de aanwezige professionele apparaten.

Een belangrijk onderdeel is de gezamenlijke afsluiting met een eindspel, waarna ook de jarigen van de week worden toegezongen.

Daarna is er een zeer belangrijk onderdeel: Gezamenlijk koffie drinken.

 

Financieel

De Stichting beheert haar vermogen door middel van de bankrekening.

Financiële middelen zijn nodig voor de huur van de sporthal, de consumpties voor de deelnemers, de vergoeding voor de professionele sportleider, de jaarlijkse dagtocht en bijzondere bijeenkomsten zoals Sinterklaas en Kerst, kerstattenties voor de vrijwilligers, aanschaf en onderhoud van apparatuur etc.

De Stichting hoopt de nodige financiële middelen te verkrijgen uit:

 1. giften en donaties.
 2. subsidies en sponsorbijdragen.
 3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen, legaten en schenkingen.
 4. bijdragen van deelnemers voor consumpties.
 5. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

 

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en deze ook op internet publiceren.

Hiernaast worden ook in de internetsite berichten en foto's geplaatst en worden er publicaties verzorgd in dag- en weekbladen, rekening houdend met de AVG.

 

Sterkten en zwakten

Een sterke kant van de Sportinstuif is dat nu al gedurende ruim 35 jaar er enthousiasme is onder de deelnemers om te participeren. Er zijn nu ook jonge deelnemers. De jongste is tien jaar.

Een zwakte kan zijn dat de vergrijzing bij gehandicapten soms veel sneller kan gaan en dat daardoor de fysieke mogelijkheden sterk beperkt kunnen worden.

De deelname van de jongeren met hun soms grotere ongeremdheid en hyperactiviteit vraagt van de vrijwilligers meer inzet voor en inlevingsvermogen in de specifieke grenzen van de deelnemers.

    

Stappenplan

Naast de zorg voor een goed verloop van de wekelijkse instuif besteedt het bestuur van de Stichting aandacht aan:

 • Het werven van nieuwe deelnemers zodat het aantal varieert tussen de 30 en 40 per zaterdag.
 • De balans tussen de aangeboden activiteiten en de (stijgende) leeftijd van de deelnemers.
 • De continuïteit van de professionele sportleiding en die van de vrijwilligers en stagiaires.
 • De mogelijke veranderingen door medicatie of dreigende ontregeling bij de deelnemers zoals bij diabetes of epilepsie.
 • De samenwerking met de beheerders van de sporthal en het hen aansturende gemeentelijke apparaat.
 • De aanschaf van nieuwe materialen en apparaten en het onderhoud ervan.
 • De instandhouding en verbetering van de PR en daarmee samenhangend het vergroten van het aantal “vrienden” en “sponsoren”.
 • Het mogelijk maken en organiseren van een aantal extra en zeer speciale activiteiten, zoals een jaarlijkse dagtocht, een speciale feestelijke wandeling voor deelnemers en belangstellenden en natuurlijk de viering van Sint en Kerst.
 • Het afleggen van rekening en verantwoording van het gevoerde beleid door middel van een jaarverslag. Dit wordt gepubliceerd op de website (Sportinstuif Gehandicapten Rheden e.o.)


   


Maak een Gratis Website met JouwWeb